تاسیسات

1مجموع 9 پروژه
اجرای تاسیسات مکانیکی و سرویس فن کوئل های آزمایشگاه مصالح مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجرای تاسیسات مکانیکی و سرویس فن کوئل های آزمایشگاه مصالح مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجرای تاسیسات مکانیکی و سرویس فن کوئل های آزمایشگاه مصالح مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
پروژه تاسیساتی دانشکده تفویضی پروژه تاسیساتی دانشکده تفویضی پروژه تاسیساتی در دانشکده تفویضی وابسته به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
ساماندهی خروجی فاضلاب بندر امام ساماندهی خروجی فاضلاب بندر امام اجرای عملیات ابنیه جهت ساماندهی خروجی فاضلاب ضلع شمالی مجتمع پتروشیمی بندر امام
اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آزمایشگاه پلیمر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی آزمایشگاه پلیمر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن پروژه تاسیسات مربوط به آزمایشگاه پلیمر مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
تاسیسات سوله آزمایشگاهی و موتور خانه تهران تاسیسات سوله آزمایشگاهی و موتور خانه تهران اجرای تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موتورخانه سوله های آزمایشگاهی و لوله کشی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
بازسازی حوضچه پیش تصفیه واحد NF در بندر امام بازسازی حوضچه پیش تصفیه واحد NF در بندر امام طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای سیویل ، مکانیک ، برق و ابزار دقیق به منظور اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد NF شرکت فرآورش بندر امام
اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد AR شرکت فرآورش بندر امام اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد AR شرکت فرآورش بندر امام طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای سیویل ، مکانیک ، برق و ابزار دقیق به منظور اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد AR شرکت فرآورش بندر امام
طراحی و انجام کارهای سیویل ، مکانیک ، برق و ابزار دقیق به منظور اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد CF شرکت فرآورش بندر امام طراحی و انجام کارهای سیویل ، مکانیک ، برق و ابزار دقیق به منظور اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد CF شرکت فرآورش بندر امام طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای سیویل ، مکانیک ، برق و ابزار دقیق به منظور اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد CF شرکت فرآورش بندر امام
اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد NF شرکت فرآورش بندر امام اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد NF شرکت فرآورش بندر امام طراحی ، تامین مصالح و تجهیزات ، انجام کارهای سیویل ، مکانیک ، برق و ابزار دقیق به منظور اصلاح و بازسازی حوضچه های پیش تصفیه واحد NF شرکت فرآورش بندر امام - ماهشهر
1مجموع 9 پروژه